CƠ THỂ CUỐN SÁCH PHẦN CÂU CHUYỆN

Rexy đang vẽ cái gì đó. Đó là con gì?

Translation: